Konkordato


image

7101 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLERLE KONKORDATO VE UYGULAMASI

669 sayılı KHK ile iflas erteleme talepleri yapılamaz olmuştur. Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileşirilmesi, ticari faaliyetlerin devamı amacıyla 6728 sayılı kanun ile iflas erteleme yürürlükten kaldırılmıştır.

İflas erteleme yerine sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılar ile anlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, buna bağlı olarak, yapısal organizasyonlarını koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak ve bu anlaşmanın mahkemece onaylanması esasına dayanan konkordato kurumu 7101 sayılı kanun ile genişletilerek düzenlenmiş, İİK’nun 285 ve davamı maddeleri ile uygulanmaya başlanmıştır.

Mevcut düzenleme ile ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengeyi gözeten, öngörülebilir ve şeffaf bir icra iflas hukuku amaçlanmıştır. Zorda bulunan şirketler için etkili bir çıkış yolu sağlayarak ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki aksamalardan kaynaklanan sakıncaları en aza indirgemek ve böylece ticari ilişkilerin ve finansal sistemin istikrar içinde devam edip gelişmesi amaçlanmıştır.

 

İİK. m. 285  – (Değişik: 28/2/2018-7101/13 md.)

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.

 

Alacaklılar Neden İflas Dışı Konkordatoyu Kabul Etsin ?

 1. İflas tasfiyesi uzun süreceği için alacaklının alacağına kavuşması zaman alır.
 2. Tasfiye giderlerinin maliyeti yüksektir.
 3. İflas halinde borçlunun mallarının gerçek değerinde satılamayacak olması muhtemeldir bu sebeple de alacaklılar, alacaklarının tamamına ulaşamayacaktır.
 4. Konkordato projesinin tasdiki ile İİK. m. 308/g uyarınca borçlu gibi alacaklı da bazı vergi ve harçlardan istisna edilir.

 

YETKİLİ MAHKEME:

İflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki ASLİYE TİCARET mahkemesidir.

İflasa tabi olan borçluları takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir.

Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Bunların dışında anlaşma ile başka bir yer icra dairesi yetkili kılınabilir.

İflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır. (İİK m.154) bu hüküm konkordato için de uygulanır.

 

ADİ KONKORDATONUN UYGULANMASI:

 1. Borçlu ticaret mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ile konkordato teklifi verir ve mühlet ister.
 • Konkordato projesinin alacaklıları zarara uğratmak için düzenlenmemiş olması gerekir.
 • Borçlu vekilinin konkordato talep edebilmesi için vekaletnamede özel yetkisinin bulunması gerekir.
 • Ayrıca iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
 • Gerçek kişiler de tüzel kişiler de konkordato teklifi verebilir.
 • Konkordato dilekçesi dava dilekçesi değildir, bu sebeple alacaklılar hasım olarak gösterilmez. Ancak ayrıntılı bilançoda bütün alacaklıların isimleri, adresleri ve alacak miktarları belirtilir.

 

 1. Borçlunun gerekçeli konkordato dilekçesini ve projesini alan ticaret mahkemesi, konkordato teklifini çekişmesiz yargılama usulüne göre inceler. Konkordato talebinin duruşmalı olarak incelenmesi gerekir. Duruşmadan önce  alacaklılar itirazlarını yazılı olarak mahkemeye bildirebilir.

 

 1. Ticaret mahkemesi borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

 

 1. Ticaret mahkemesi konkordatonun başarıya ulaşmasını denetlemek amacıyla alacaklı sayısı ve alacak miktarına göre bir veya birkaç konkordato komiseri tayin eder.

 

 1. Ticaret mahkemesi şartlar uygunsa borçluya en fazla üç aylık geçici konkordato mühleti verir. (bu mühlet her halde 5 ayı geçemez. İİK. m.287)

 

 1. Bu mühlet İİK m.288 hükümlerine göre ilan edilir.

 

 1. İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

 

 1. Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlar ayrıca kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

 

 1. Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur. 

 

 1. Komiser
 • Görevlendirilmesini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder.
 • Alacaklıları ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder,
 • Borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet eder, bu aşamada defterleri inceleme hakkına sahiptir.
 • Alacaklıları konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder.

 

 1. Konkordato teklifi kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını aşan bir çoğunluk veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk ile kabul edilirse konkordato komiseri bir rapor hazırlar ve konkordato dosyasıyla birlikte ticaret mahkemesine sunar.

 

 1. Mahkeme, borçluya kesin mühlet verilip verilmeyeceğine ilişkin kararını geçici mühlet içinde verir.

 

 1. Ticaret mahkemesi duruşma günü verir ve bunu yayınlar.

 

 1. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

 

 1. Mahkeme resen inceleme yapar. Bu aşamada teminat gösterilmiş olması, yargılama harç ve giderlerinin depo edilmiş olması şarttır.

 

 1. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu süre gerek görülmesi halinde en fazla altı ay daha uzatılabilir.

 

 1. Mahkeme yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

 

 1. Bu ilan ile tapu siciline tasarruf yetkisini sınırlama şerhi verilir, borçlu taşınmazını satamaz ve ipotek edemez.
 2. Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, borçlu hakkında iflâs kararı verilmeden konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

 

 1. Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir.

 

 1. Komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato tasdiki hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve herhâlde kesin mühlet içinde tasdik kararını vermek zorundadır.

 

 1. Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

 

 1. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir

 

 1. Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür.

 

 1. Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar 288 inci madde uyarınca ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

 

 1. Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

 1. Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.

 

 1. Borçlu konkordato gereği borçlarını öder vazgeçilen kısımdan kurtulur.

 

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler:

Madde 286- (Değişik: 28/2/2018-7101/14 md.)

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.

Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

 

KONKORDATO MÜHLETİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

 1. Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz aksi halde süresiz şikayet hakkı vardır.

 

 1. Mühletten önce başlamış takipler durdurulur.

 

 1. İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz

 

 1. Borçlunun malları mühlet verildikten sonra haczedilemez.

 

 1. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

 

 1. Konkordato talebi aksine hüküm içermiyorsa bu mühletle her türlü alacağa faiz işlemesi durur.
 2. Asıl borçluya konkordato mühleti verilmesi halinde, alacaklı doğrudan adi kefile ve müteselsil kefile başvurabilir.

 

İstisnaları:

 1. Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir ve bu yolla başlatılmış takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.
 2. İİK m.206 gereği imtiyazlı alacaklılar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
 3. Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı verilebilir ancak ihtiyati haciz kararı uygulanamaz.

 

KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

 1. Borçlu konkordato mühleti içinde, konkordato komiserinin denetimi altında işlerine devam edebilir.

 

 1. Borçlunun yapmasının yasak olduğu işlemler:
 1. Borçlu mallarını rehin edemez.
 2. Borçlu taşınmazlarını devredemez.
 3. Borçlu taşınmazlarını takyit edemez.
 4. Borçlu işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez.
 5. Borçlu kefil olamaz.
 6. Borçlu ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

Borçlu bu tasarruflar için ticaret mahkemesinden izin almak zorundadır aksi halde hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

 

KONKORDATONUN TİCARET MAHKEMESİNDE İNCELENMESİ VE TASDİKİ

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

Komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her hâlde kesin mühlet (1 yıl) içinde kararını vermek zorundadır. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, 288 inci madde uyarınca ilân edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. Bu ek süre altı aydan fazla olamaz.

 

Konkordatonun Tasdiki Şartları:

Madde 305- (Değişik: 28/2/2018-7101/33 md.)

302 nci madde uyarınca yapılan toplantıda ve iltihak süresi içinde verilen oylarla kabul edilen konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:

a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.

b) Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).

c) Konkordato projesinin 302 nci maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.

d) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (302 nci maddenin altıncı fıkrası kıyasen uygulanır).

e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir.

 

KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ:

 1. Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir.

 

 1. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.

 

 1. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir. (İİK m.308/c)

İstisnaları:

 1. Rehinli alacaklar
 2. Bir malın aynından doğan amme alacakları
 3. Alacakları kabul edilmiş imtiyazlı alacaklar

 

 1. Konkordato mühleti her türlü alacağa faiz işlemesini durdurur.

 

 1. Borçlunun konkordatoda kabul ettiği alacaklar için zamanaşımı konkordatodaki vade tarihinden itibaren on yıldır.

 

 1. Borçlu borçlarının konkordato şartlarına göre öder aksi halde alacaklılar borçluya karşı konkordatoyu feshettirme yoluna gitmeden doğruca ilamlı icra takibi yapabilirler. Borçlunun kabul etmediği veya konkordatoya yazdırmadığı borçlular doğrudan ilamsız icra yoluna gidebilir.

 

İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflâs idaresi, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.

302 ilâ 307 nci maddeler ile 308/a ilâ 308/g maddeleri burada da uygulanır. Komisere ait görevler iflâs idaresi tarafından yapılır.

Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez.

Konkordato hakkında verilen karar iflâs idaresine bildirilir.

Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflâs idaresi iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister.

İflâstan sonra konkordato iflâs tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilir.

 

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru asliye ticaret mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

 Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Aşağıdaki Hususları İçerir:

1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu.

2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların yetkileri.

3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması.

4- Alacaklılara yönelik ilânların ve ilgili yerlere bildirimlerin 288 inci madde uyarınca yapılacağı. Konkordato kapsamı dışında kalan mallar varsa bunlar açıkça belirtilir.

 

Konkordatonun Kısmen Feshi:

Madde 308/e- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)

Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

 

Konkordatonun Tamamen Feshi:

Madde 308/f- (Ek: 28/2/2018-7101/37 md.)

Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.

Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

 

KAYNAKLAR

 1. 7101 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 2. Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik
 3. Adalet Komisyonu Raporu
 4. Kanun Tasarısı Gerekçesi
 5. Prof. Dr. Baki KURU, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Eylül, 2017
 6. Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR, Konkordato, Adalet Yayınevi, Haziran, 2018
 7. Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARADENİZ, Yasal Düzenlemeli ve Uygulamalı Örnekli Konkordato, Adalet Yayınevi, Ağustos, 2018
 8. Kesin Konkordato Mühletinin ‘Alacaklılar Bakımından’ Sonuçları, http://app.e-uyar.com/makale/index/b24eb3f0-efba-4280-864b-c01e759ed110

 


 

 


Konkordato

Diğer Makaleleri

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004